1

2

3

4

5

1a

KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Alt. Utförs ej inom tid

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

HYPER

HUDSON

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

VIRUS

FAJTA

HOBBY

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b

KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots flera försök att locka.
Alt. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

HYPER

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

FAJTA

HUDSON

HOBBY

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

VIRUS

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c

KONTAKT
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Alt. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

HYPER

HUDSON

Accepterar hantering.

FAJTA

VIRUS

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

HOBBY

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a

LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

FAJTA

Startar långsamt, blir aktivt, leker.

HYPER

Startar snabbt, leker aktivt.

VIRUS

HUDSON

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

HOBBY

2b

LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tänderna.

FAJTA

HYPER

Griper direkt med hela munnen.

VIRUS

HUDSON

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

HOBBY

2c

LEK 1
Gripande och dragkamp

Griper inte.

FAJTA

Biter tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

HYPER

Biter, drar emot men släpper och tar om.
Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar -även under den passiva delen- tills testledaren släpper.

VIRUS

HUDSON

HOBBY

3a

FÖRFÖLJANDE
(2 ggr)

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

VIRUS 2:a gången

HOBBY 1:a gången

Startar, men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

HYPER båda gångerna
 

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

VIRUS 1:a gången

FAJTA båda gångerna

HUDSON båda gångerna

HOBBY 2:a gången

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b

GRIPANDE
(2 ggr)

Nonchalerar bytet.
Alt. springer inte fram.

VIRUS 2:a gången

HOBBY 1:a gången

Griper inte, nosar på föremålet.

HYPER båda gångerna

HUDSON 1:a gången

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

 

Griper direkt, släpper.

VIRUS 1:a gången

HUDSON 2:a gången

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

FAJTA båda gångerna

HOBBY 2:a gången

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

FAJTA

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

HYPER

HUDSON

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efterhand.

HOBBY

Växlar snabbt aktiviteter under momentet.
Alt. oro under hela momentet.

VIRUS

5a

AVST.LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

VIRUS

HUDSON

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

FAJTA

HYPER

HOBBY

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b

AVST.LEK
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

VIRUS

FAJTA

HYPER

HUDSON

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

HOBBY

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c

AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

FAJTA

HYPER

HUDSON

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

HOBBY

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

VIRUS

5d

AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

FAJTA

HYPER

HUDSON

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

VIRUS

HOBBY

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e

AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

FAJTA

HYPER

HUDSON

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

HOBBY

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

VIRUS

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a

ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

VIRUS

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

FAJTA

HYPER

HUDSON

HOBBY

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b

ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

VIRUS

FAJTA

HYPER

Visar enstaka hotbeteenden.

HUDSON

HOBBY

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c

ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

FAJTA

HYPER

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

HUDSON

HOBBY

Går fram till overallen utan hjälp.

VIRUS

6d

ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo- förändring eller undanmanöver.

VIRUS

HYPER

HUDSON

HOBBY

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

FAJTA

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e

ÖVERRASKN
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

VIRUS

FAJTA

HYPER

HOBBY

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

HUDSON

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.

7a

LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

VIRUS

Hukar sig och stannar.

HOBBY

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

FAJTA

HYPER

HUDSON

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b

LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

HOBBY

Går fram till skramlet utan hjälp.

VIRUS

FAJTA

HYPER

HUDSON

7c

LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo- förändring eller undanmanöver.

VIRUS

HYPER

HUDSON

HOBBY

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

FAJTA

Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d

LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

FAJTA

HYPER

HUDSON

HOBBY

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

VIRUS

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

8a

SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

VIRUS

HUDSON

HOBBY

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

FAJTA

HYPER

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteendenn och flera attacker.

8b

SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse.
Alt. engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöka hela sträckan.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Korta avbrott.

VIRUS

HYPER

HUDSON

HOBBY

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

FAJTA

8c

SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

FAJTA

HYPER

HOBBY

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

HUDSON

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

VIRUS

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d

SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

HYPER

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

FAJTA

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

VIRUS

HUDSON

Går fram till fig. utan hjälp.

HOBBY

8e

SPÖKEN
Kontakttagande med
figurant i spökdräkt.

Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Alt. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

VIRUS

HYPER

Tar kontakt själv.

FAJTA

HUDSON

HOBBY

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a

LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

HYPER

Startar snabbt, leker aktivt.

VIRUS

FAJTA

HUDSON

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

HOBBY

9b

LEK 2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med tänderna.

FAJTA

HYPER

HUDSON

Griper direkt med hela munnen.

VIRUS

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

HOBBY

10

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

FAJTA

HYPER

HUDSON

HOBBY

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

VIRUS

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

Welcome to Callencos