1

2

3

4

5

1a

KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Alt. Utförs ej inom tid

LEGO

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

GROZZA

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

GRANADA

VIRUS

FAJTA

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b

KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots flera försök att locka.
Alt. Ej genomförd inom tid.

LEGO

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

GRANADA

FAJTA

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

GROZZA

VIRUS

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c

KONTAKT
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Alt. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

GRANADA

LEGO

GROZZA

Accepterar hantering.

VIRUS

FAJTA

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a

LEK 1
Leklust

Leker inte.

LEGO

Leker inte, men visar intresse.

FAJTA

Startar långsamt, blir aktivt, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

GRANADA

VIRUS

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

GROZZA

2b

LEK 1
Gripande

Griper inte.

LEGO

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tänderna.

GRANADA

FAJTA

Griper direkt med hela munnen.

GROZZA

VIRUS

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c

LEK 1
Gripande och dragkamp

Griper inte.

GRANADA

LEGO

FAJTA

Biter tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Biter, drar emot men släpper och tar om.
Alt. tuggar.

GROZZA

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar -även under den passiva delen- tills testledaren släpper.

VIRUS

3a

FÖR-FÖLJANDE
(2 ggr)

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

LEGO 2:a gången

VIRUS 2:a gången

Startar, men avbryter.

LEGO 1:a gången

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
 

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

GRANADA båda gångerna

GROZZA

VIRUS 1:a gången

FAJTA båda gångerna

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b

GRIPANDE
(2 ggr)

Nonchalerar bytet.
Alt. springer inte fram.

LEGO båda gångerna

VIRUS 2:a gången

Griper inte, nosar på föremålet.

GRANADA båda gångerna

GROZZA

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

VIRUS 1:a gången

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

FAJTA båda gångerna

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

LEGO

FAJTA

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

GRANADA

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efterhand.

GROZZA

Växlar snabbt aktiviteter under momentet.
Alt. oro under hela momentet.

VIRUS

5a

AVST.LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

GROZZA

VIRUS

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

GRANADA

LEGO

FAJTA

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b

AVST.LEK
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

GRANADA

GROZZA

VIRUS

FAJTA

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

LEGO

Visar flera hotbeteenden momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c

AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

GRANADA

LEGO

FAJTA

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

GROZZA

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

VIRUS

5d

AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

GRANADA

LEGO

FAJTA

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

VIRUS

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

GROZZA

5e

AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

GRANADA

LEGO

FAJTA

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

GROZZA

VIRUS

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a

ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

VIRUS

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

GRANADA

LEGO

GROZZA

FAJTA

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b

ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

GRANADA

LEGO

GROZZA

VIRUS

FAJTA

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c

ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

GRANADA

GROZZA

FAJTA

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

LEGO

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

VIRUS

6d

ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo- förändring eller undanmanöver.

GRANADA

LEGO

GROZZA

VIRUS

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

FAJTA

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e

ÖVERRASKN
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

GRANADA

LEGO

VIRUS

FAJTA

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

GROZZA

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.

7a

LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

GROZZA

VIRUS

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

GRANADA

LEGO

FAJTA

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b

LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

GRANADA

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

LEGO

Går fram till skramlet utan hjälp.

GROZZA

VIRUS

FAJTA

7c

LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo- förändring eller undanmanöver.

GRANADA

LEGO

GROZZA

VIRUS

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

FAJTA

Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d

LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

LEGO

FAJTA

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

VIRUS

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

GRANADA

GROZZA

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

8a

SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

GROZZA

Visar enstaka hotbeteenden.

GRANADA

VIRUS

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

LEGO

FAJTA

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteendenn och flera attacker.

8b

SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse.
Alt. engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöka hela sträckan.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Korta avbrott.

GRANADA

LEGO

GROZZA

VIRUS

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

FAJTA

8c

SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

GROZZA

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

GRANADA

LEGO

FAJTA

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

VIRUS

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d

SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram inom tid.

GRANADA

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

FAJTA

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

LEGO

VIRUS

Går fram till fig. utan hjälp.

GROZZA

8e

SPÖKEN
Kontakttagande med
figurant i spökdräkt.

Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Alt. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

GRANADA

VIRUS

Tar kontakt själv.

LEGO

GROZZA

FAJTA

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a

LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

LEGO

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

GRANADA

Startar snabbt, leker aktivt.

GROZZA

VIRUS

FAJTA

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b

LEK 2
Gripande

Griper inte.

LEGO

Griper inte, nosar bara på föremålet.

GRANADA

Griper tveksamt eller med tänderna.

FAJTA

Griper direkt med hela munnen.

GROZZA

VIRUS

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

GRANADA

LEGO

GROZZA

FAJTA

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

VIRUS

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

Welcome to Callencos